Algemene Voorwaarden - Sven Saerens GCV (Mutandiss)

Algemene Voorwaarden - Sven Saerens GCV (Mutandiss)

Algemene voorwaarden – Sven Saerens GCV (MUTANDISS)


1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten uitgaande van de dienstverlener: Gewone Commanditaire Vennootschap SVEN SAERENS, handel drijvende onder de naam MUTANDISS, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Witloofstraat 10, tel +32(0)499 577 617, info@mutandiss.com, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0810.156.866, RPR Brussel, IBAN BE55 6451 3134 8644,  BIC JVBABE22 

(hierna genoemd ‘MUTANDISS’)


2.    Deze algemene voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan, met als enige uitzondering afwijkingen die uitdrukkelijk zijn opgenomen in de offerte(s).

Afspraken in offerte(s) die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. 

De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.


3.    MUTANDISS is expert op vlak van (business) strategieontwikkeling, coaching, consultancy, intern management, opleidingen, workshops en presentaties en hieraan gerelateerde materies.

MUTDISS en haar klant (verder: “partijen”) zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van MUTANDISS bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden na gemeen overleg.


4.    Partijen komen overeen dat de verbintenissen van MUTANDISS worden geïnterpreteerd als inspanningsverbintenissen. 

MUTANDISS zal alle opdrachten naar best vermogen uitvoeren binnen de afgesproken termijn en op de dagen zoals overeengekomen. 

MUTANDISS is geenszins aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen en verplaatsing van deze dagen, die te wijten is aan de klant, aan derden of overmacht.

In geval de afgesproken data niet kunnen worden nagekomen door de klant, zal de klant MUTANDISS hiervan minstens 14 dagen voordien schriftelijk van in kennis brengen. 

Partijen zoeken in dat geval naar een nieuwe data die voor beiden past.

In geval van annulatie minder dan 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen data, evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant, zal de klant aan MUTANDISS een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van de verwachte prestaties (bij annulatie bij minder dan 14 dagen) of op het overeengekomen totaalbedrag (bij ontbinding van de overeenkomst) verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, en dit onverminderd het recht van MUTANDISS  om een hogere schade te bewijzen.


5.    De klant heeft een medewerkingsverplichting, in die zin dat de klant ongevraagd en onmiddellijk alle informatie dient te verstrekken die met de opdracht verbonden is. 

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens., informatie en stukken. 

Indien de klant zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het MUTANDISS vrij om voor de klant geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de overeenkomst te onttrekken. 

MUTANDISS is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.


6.    MUTANDISS kan aan de klant voor de aanvang van en in de loop van haar dienstverlening om één of meerdere voorschotten verzoeken. 

Na afhandeling van en opdracht zal de klant een eindafrekening ontvangen waarbij de betaalde voorschotten op het totale bedrag in mindering worden gebracht.


7.    Behoudens anders overeengekomen, zijn facturen betaalbaar binnen de 30 dagen, op de maatschappelijke zetel van MUTANDISS.

Elke factuur wordt beschouwd als aanvaard wanneer geen protest is verzonden bij aangetekend gemotiveerd schrijven binnen acht dagen na factuurdatum.

Bij gebreke van betaling op de vervaldag, dient van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 10% jaars betaald te worden op het saldo, vanaf de datum van de factuur. 

Bij gebreke van betaling op de vervaldag, dient tevens een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het saldo betaald te worden, met een minimum van 250 Euro.


8.    MUTANDISS het recht hetzij om de uitvoering van haar dienstverlening, in alle dossiers met de betrokken klant, te schorsen tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen. MUTANDISS is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de klant.


9.    De klant verstrekt aan MUTANDISS, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van MUTANDISS, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. EBP-C is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant.

MUTANDISS kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de klant of door derden.


10.    De intellectuele eigendomsrechten op het door MUTANDISS ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst gebruikt of ontwikkeld materiaal (documentatie, casestudies, analyses, rapporten, offer­tes, etc., alsmede voorbereidend materiaal daarvan), berusten bij MUTANDISS. 

De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

MUTANDISS verleent de klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het materiaal op voorwaarde dat de klant de overeengekomen vergoedingen voor de prestaties van MUTANDISS tijdig en volledig betaalt.

Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. 

Het is de klant niet toegestaan het materiaal en de dragers waarop de informatie is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te kopiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


11.    Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de andere partij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

MUTANDISS zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de klant. 

Evenzo zal de klant, zonder voorafgaande toestemming van MUTANDISS, aan derden geen mededelingen doen of documenten bezorgen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies, adviezen, rapporten, documentatie  e.d. van en door MUTANDISS.


12.    Alle overeenkomsten tussen MUTANDISS en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene Voorwaarden en meer algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen partijen regelen, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule.

Uitsluitend het Vredegerecht van Vilvoorde en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen MUTANDISS en de klant.


 

 

                                                                                                                                                                 Vilvoorde, december 2020

arrow_drop_up arrow_drop_down