arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene Voorwaarden - Sven Saerens GCV (Mutandiss)

Algemene Voorwaarden - Sven Saerens GCV (Mutandiss)

1. Toepassing

 

De rechtsverhouding tussen de Gewone Commanditaire Vennootschap SVEN SAERENS, handel drijvende onder de naam MUTANDISS, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Witloofstraat 10, tel +32(0)499 577 617, info@mutandiss.com, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0810.156.866, RPR Brussel, IBAN BE55 6451 3134 8644,  BIC JVBABE22 (hierna genoemd ‘MUTANDISS’) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden eigen aan de opdracht (samen ‘de Voorwaarden’). Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

 

De Voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen MUTANDISS en de klant en worden geacht te zijn aanvaard door de klant indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan, bij deze bepaald op 10 kalenderdagen. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door MUTANDISS.

 

De Voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van MUTANDISS.

 

MUTANDISS behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Voorwaarden voor de toekomst te wijzigen of aan te vullen. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, is hij gerechtigd om binnen de de zeven kalenderdagen na de kennisgeving ervan de overeenkomst te beëindigen per datum van de inwerkingtreding van de wijzigingen en dit bij aangetekend schrijven gericht aan MUTANDISS.

 

 

2.            Prestaties 

 

De prestaties van MUTANDISS bestaan uit het organiseren van:

 

 • Opleidingen, workshops en presentaties, zowel in een open aanbod (‘Open Opleidingen’) als bedrijfsintern (‘Interne Opleidingen’),
 • Consultancy,
 • Interim Management,

 

en uit de logistieke en organisatorische ondersteuning ervan.

 

Met uitzondering van de Open Opleidingen, zorgt de klant ervoor dat alle documenten en gegevens die MUTANDISS voor het verrichten van de opdracht nodig heeft, tijdig aan MUTANDISS worden bezorgd opdat deze de prestaties kan uitvoeren volgens de afgesproken planning. De klant staat in voor de correctheid en volledigheid van de aan MUTANDISS ter beschikking gestelde gegevens en garandeert in voorkomend geval de tijdige beschikbaarheid van de bij de voorbereiding en uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van de klant.

 

MUTANDISS houdt zich aan het vooropgestelde programma of de opdracht die ontwikkeld werd op basis van het overleg met de klant. Gedurende de uitvoering zal regelmatig overleg met de klant plaatsvinden over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

 

Het is klant niet toegestaan derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, tenzij met schriftelijke instemming van MUTANDISS.

 

MUTANDISS kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door derden laten verrichten indien dit vooraf werd aangekondigd dan wel, voor andere dan Open Opleidingen, met de klant werd overeengekomen.

 

 

3.            Totstandkoming van de overeenkomst

 

Commerciële documenten en aanbiedingen van MUTANDISS scheppen geen verbintenissen in hoofde van MUTANDISS.

 

- Open Opleidingen

 

Elke inschrijving voor een Open Opleiding dient door de klant elektronisch (website, e-mail) of schriftelijk (post, fax) te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard.

De overeenkomst tussen MUTANDISS en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door MUTANDISS. Samen met deze bevestiging zendt MUTANDISS een wegbeschrijving en een factuur.

 

- Interne opleidingen, Consultancy en Interim Management

 

Alle offertes en prijsopgaven vanwege MUTANDISS zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft, en vervallen na 30 dagen. De offerte van MUTANDISS is gebaseerd op de informatie waarover MUTANDISS tot dan toe beschikt vanwege de potentiële klant.

De overeenkomst tussen MUTANDISS en de klant komt slechts tot stand na ondertekening van de offerte dan wel een specifiek contract gebaseerd op de offerte.

 

 

4.            Tarieven 

 

De tarieven van MUTANDISS zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

 

Behoudens expliciet andersluidend beding in het aanbod of de overeenkomst, omvatten de tarieven de intellectuele en administratieve prestaties in hoofde van MUTANDISS, met dien verstande dat:

 

 • voor Open Opleidingen de documentatie, catering, accommodatie, huur van didactisch materiaal en verplaatsingsonkosten van de trainer(s) zijn inbegrepen.
 • voor Interne Opleidingen, Consultancy en Interim Managementopdrachten eventuele bijkomende kosten (reis- en verblijfskosten, kosten van grote oplagen van notities, rapporten, boeken e.d.)   afzonderlijk in de offerte en de factuur worden gedetailleerd en in rekening gebracht.

 

De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst tussen MUTANDISS en de klant.

 

MUTANDISS heeft het recht de tarieven voor de toekomst te wijzigen. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijziging, is hij gerechtigd om binnen de de zeven kalenderdagen na de kennisgeving ervan de overeenkomst te beëindigen per datum van de inwerkingtreding van de wijziging en dit bij aangetekend schrijven gericht aan MUTANDISS

 

 

5.            Facturatie

 

Behoudens andersluidend beding of vervaldatum vermeld op de factuur, zijn de facturen uitgaande van MUTANDISS als volgt betaalbaar:

 

- Open Opleidingen

 

De factuur wordt aan de klant bezorgd bij bevestiging van diens inschrijving. Zij dient betaald te worden binnen de 7 dagen na de factuurdatum en ieder geval vóór aanvang van de Opleiding. Bij gebreke aan ontvangst van betaling voor aanvang van de Opleiding, kan de klant niet deelnemen aan de Opleiding.

 

Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 50 EUR.

 

- Interne Opleidingen, Consultancy en Interim Management

 

Voor het te betalen bedrag vermeld in de overeenkomst ontvangt de klant een factuur na uitvoering van de opdracht, onverminderd het recht van MUTANDISS om een voorschotfactuur ter betaling aan te bieden ten belope van maximaal de helft van de totale kostprijs. Indien de prestaties over een langere periode zijn gespreid, worden de uitgevoerde prestaties maandelijks gefactureerd.

 

De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum. Voorschotfacturen dienen te worden betaald uiterlijk 7 kalenderdagen na de factuurdatum.

 

Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 50 EUR.

 

In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van MUTANDISS te voldoen, behoudt MUTANDISS zich het recht voor alle andere deelnames door de klant aan Open Opleidingen en/of de verdere uitvoering van de andere prestaties in het kader van Interne Opleidingen of Consultancy- of Interim managementopdrachten op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.

 

MUTANDISS heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van MUTANDISS.

 

Elke niet-betaling van een factuur voor het vervallen van de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van de dezelfde schuldenaar.

 

Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

 

Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven te worden gericht aan MUTANDISS.

 

 

6.            Annulering, Uitstel en Wijziging van de opdracht op vraag van de klant

 

Behoudens andersluidend beding, is de volgende regeling en facturatie van toepassing bij annulering of wijziging van de prestaties door de klant:

 

- Open Opleidingen

 

Indien de klant MUTANDISS er schriftelijk van op de hoogte brengt dat hij door onvoorziene omstandigheden of overmacht de Opleiding niet kan bijwonen, kan hij zich inschrijven voor een andere sessie van dezelfde Opleiding of zich laten vervangen door een derde waarvan hij de naam onmiddellijk meedeelt aan MUTANDISS. Tot een maand voor de aanvang van de Opleiding kan hij er eveneens voor opteren de inschrijving te annuleren mits betaling van een eenmalige administratieve kost van 75 EUR.  Nadien is de volledige prijs van de Opleiding verschuldigd.

 

- Interne Opleidingen

 

Bij annulering betaalt de klant 50% van het bedrag vermeld in het contract voor intellectuele en administratieve prestaties evenals het volledige bedrag van de kosten die op het moment van de annulering reeds door MUTANDISS werden gemaakt. Bij annulering minder dan een maand voor het begin van de Interne Opleiding blijft het volledige bedrag vermeld in het contract (intellectuele en administratieve prestaties, ev. bijkomende kosten) verschuldigd.

 

Bij kennisgeving minstens een maand voor de aanvang van de Interne Opleiding kan de klant de geplande opleidingsdag(en) éénmaal verschuiven naar een later moment (uiterlijk 6 maanden na de initieel voorziene datum van de eerste opleidingsdag en op basis van de beschikbaarheden van MUTANDISS). De klant betaalt in dat geval een bijkomende (forfaitaire) kost van 25% van het totaalbedrag vermeld in het contract evenals van het volledige bedrag van de kosten die op het moment van de vraag tot uitstel reeds door MUTANDISS werden gemaakt. De factuur voor de bijkomende forfaitaire kost en de kosten reeds door MUTANDISS gemaakt, wordt opgesteld op het moment van het akkoord van MUTANDISS met de verschuiving en dient te worden betaald binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn, wordt de Opleiding geacht te zijn geannuleerd overeenkomstig voorgaande paragraaf.

 

Indien MUTANDISS bij de uitvoering van de werkzaamheden kennis neemt van feiten of omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden negatief (kunnen) beïnvloeden, zal MUTANDISS de klant hiervan direct in kennis stellen. Feiten en omstandigheden ontstaan door wijziging in beleid en/of organisatie van de klant, dan wel in zijn directe (markt)omgeving, dienen onverwijld aan MUTANDISS te worden gemeld, zodat daarmee in de uitvoering van de opdracht rekening kan worden gehouden. 

 

Indien ingevolge voormelde gewijzigde omstandigheden of indien op vraag van de klant het voorwerp of de inhoud van de Consultancy- of Managementopdracht substantieel zou dienen te worden gewijzigd in vergelijking met de initiële overeenkomst, zal MUTANDISS proberen naar best vermogen aan dergelijke omstandigheden of vraag tegemoet te komen en desgevallend een aanvullende/aangepaste offerte ter akkoord voorleggen alvorens de werkzaamheden in functie van de wijzigingen aan te vatten. Eventuele vertragingen in de uitvoering die hiervan het gevolg zijn, kunnen niet aan MUTANDISS worden tegengeworpen of voorwerp zijn van schadevergoeding of reductie van de verschuldigde bedragen. Indien MUTANDISS meent niet aan de vraag van de klant te kunnen voldoen of bij gebreke aan akkoord met de aanvullende/aangepaste offerte, zal de Interne Opleiding doorgaan zoals initieel voorzien (zonder meerkost) of kan de klant opteren voor annulering van de Opleiding zoals hierboven voorzien.

 

- Consultancy en Interim Management

 

Bij annulering voor aanvang van de prestaties betaalt de klant 50% van het bedrag vermeld in het contract voor intellectuele en administratieve prestaties evenals de kosten die op het moment van de annulering reeds door MUTANDISS werden gemaakt. Bij annulering minder dan een maand voor het begin van de opdracht blijft het volledige bedrag vermeld in het contract (intellectuele en administratieve prestaties, ev. bijkomende kosten) verschuldigd.

 

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht het in het contract voorziene aantal dagen voor de prestaties wordt ingekort op vraag van de klant, blijft het volledige bedrag vermeld in het contract (intellectuele en administratieve prestaties, ev. bijkomende kosten) verschuldigd. Indien het voorziene aantal dagen voor de uitvoering van de prestaties op vraag van de klant wordt uitgebreid voor de uitvoering van bijkomende prestaties, wordt hiervoor – behoudens andersluidend akkoord tussen partijen – een aanvullende/aangepaste offerte opgesteld waarbij de bijkomende prestaties op een gelijkaardige wijze als de initieel overeengekomen prestaties zullen worden aangerekend.

 

Indien MUTANDISS bij de uitvoering van de werkzaamheden kennis neemt van feiten of omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden negatief (kunnen) beïnvloeden, zal MUTANDISS de klant hiervan direct in kennis stellen. Feiten en omstandigheden ontstaan door wijziging in beleid en/of organisatie van de klant, dan wel in zijn directe (markt)omgeving, dienen onverwijld aan MUTANDISS te worden gemeld, zodat daarmee in de uitvoering van de opdracht rekening kan worden gehouden. 

 

Indien ingevolge voormelde gewijzigde omstandigheden of indien op vraag van de klant het voorwerp of de inhoud van de Consultancy- of Managementopdracht substantieel zou dienen te worden gewijzigd in vergelijking met de initiële overeenkomst, zal MUTANDISS proberen naar best vermogen aan dergelijke omstandigheden of vraag tegemoet te komen en desgevallend een aanvullende/aangepast offerte ter akkoord voorleggen alvorens de werkzaamheden in functie van de wijzigingen aan te vatten. Eventuele vertragingen in de uitvoering die hiervan het gevolg zijn, kunnen niet aan MUTANDISS worden tegengeworpen of voorwerp zijn van schadevergoeding of reductie van de verschuldigde bedragen. Indien MUTANDISS meent niet aan de vraag van de klant te kunnen voldoen of bij gebreke aan akkoord met de aanvullende/aangepaste offerte, zal de Consultancy- of Managementopdracht verdergezet worden zoals initieel voorzien (zonder meerkost) of kan de klant opteren voor annulering van de opdracht zoals hierboven voorzien.

 

 

7.            Onvoorziene omstandigheden - Overmacht

 

Volgende bepalingen zijn van toepassing:

 

- Open Opleidingen

 

In geval van overmacht, onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden kan MUTANDISS de Opleiding annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen.

 

MUTANDISS heeft het recht om de initieel aangekondigde docent(en) te vervangen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de Opleiding noodzakelijk is.

 

In deze gevallen kan de klant zijn Opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van de geannuleerde of gewijzigde Opleiding. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.

 

- Interne Opleidingen, Consultancy en Interim Management

 

MUTANDISS heeft het recht om de uitvoerder(s) van de prestaties te wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de opdracht noodzakelijk is.

 

De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht).

 

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van betrokken uitvoerende personen ontslaat MUTANDISS van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.

 

Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze de andere partij daar onmiddellijk en schriftelijk van op de hoogte brengen met gedetailleerde opgave van de omstandigheden van de overmacht. 

 

In het kader van het contract tussen partijen wordt bovenop wat gewoonlijk door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en hoven in aanmerking wordt genomen eveneens als overmacht beschouwd: iedere gebeurtenis die onafhankelijk is van de uitdrukkelijke wil van de partijen en die de normale uitvoering van het contract verhindert, waaronder met name (niet limitatief) totale of gedeeltelijke stakingen binnen of buiten het bedrijf, lock-outs, uitzonderlijke weersomstandigheden, epidemieën, blokkering van distributie of bevoorrading om welke reden ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, blokkering van het computer- of telecommunicatiesysteem, diefstal.  

 

Bij overmacht kunnen de partijen de uitvoering van het contract opschorten tijdens de periode waarin de overmacht bestaat, of het contract beëindigen (bij aangetekend schrijven) als de overmacht blijft bestaan gedurende meer dan een maand. In dat geval is de klant gehouden MUTANDISS te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht zonder dat daarbij enige schadevergoeding verschuldigd is.  

 

 

8.            Ontbinding van de overeenkomst

 

Buiten de mogelijke ontbinding van de overeenkomst tussen partijen in geval van overmacht, zal in geval van niet-naleving van een contractuele verplichting door een partij de ontbinding plaats hebben van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

 

Zo zal onder meer (niet limitatief), het niet betalen van één of meerdere facturen op hun vervaldag of annulering van een prestatie door de klant tot de ontbinding van de overeenkomst leiden onverminderd de toepassing van bepalingen desaangaande opgenomen in deze algemene en eventueel specifieke voorwaarden van kracht tussen partijen.

 

In geval van insolventie (staking van betalingen, wankel krediet, grote financiële moeilijkheden, enz.), aanvraag van gerechtelijk akkoord, het faillissement van een partij…, bedreiging of stopzetting van een activiteit om andere dan financiële redenen, kan de beëindiging van het contract met onmiddellijk effect en zonder voorafgaande ingebrekestelling plaatsvinden door een eenvoudige kennisgeving gericht aan de andere partij.  

 

In geval van ontbinding worden alle contractuele vergoedingen van rechtswege en zonder verdere aanmaning opeisbaar. Onverminderd de bepalingen daaromtrent opgenomen in de Voorwaarden tussen partijen, is de klant alle bedragen verschuldigd voor de door MUTANDISS verrichte prestaties en de door MUTANDISS gedane uitgaven tot aan de effectieve beëindiging van het contract.  

 

De rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen zullen volledig van toepassing blijven tijdens de periode voorafgaand aan de beëindiging van het contract

 

Indien een overeenkomst voor onbepaalde duur is aangegaan, kan deze op elk ogenblik beëindigd wordt door elk der partijen mits het in acht nemen van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden.  

 

Bij het beëindigen van een overeenkomst om eender welke reden, zullen de partijen te goeder trouw en in onderling overleg samenwerken met op het oog de een correcte afhandeling van lopende engagementen ten aanzien van elkaar of derden en met het oog op het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening door derde partijen.

 

 

9.            Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

 

De prestaties worden door MUTANDISS – of door de door haar aangestelde derde(n) – uitgevoerd in totale professionele onafhankelijkheid en naar best inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (inspanningsverbintenis). MUTANDISS geeft geen garantie en draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verschafte informatie, de verrichte studies, de verstrekte adviezen en de resultaten van haar prestaties in hoofde van de klant.

 

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door MUTANDISS krachtens de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van MUTANDISS beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

 

MUTANDISS zal al het mogelijke doen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van MUTANDISS geeft overschrijding van de levertijd geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht dan wel op vergoeding van enige door de klant geleden schade. 

 

De klant garandeert dat de voor de goede uitvoering van de opdracht essentiële informatie is verstrekt. MUTANDISS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de klant verstrekte informatie.

 

MUTANDISS is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de klant noch is MUTANDISS aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. MUTANDISS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog.

 

MUTANDISS zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade of gevolgschade, zoals (niet limitatief) verlies van omzet, winstderving, verlies van cliënteel of een stijging van de algemene kosten.

 

Indien de aansprakelijkheid van MUTANDISS wordt weerhouden, is MUTANDISS er enkel toe gehouden de Opleiding te vervangen dan wel de prijs van de prestatie terug te betalen.

 

 

10.          Intellectuele eigendomsrechten

 

De intellectuele eigendomsrechten op het door MUTANDISS ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst gebruikt of ontwikkeld materiaal (documentatie, casestudies, analyses, rapporten, offer­tes, etc., alsmede voorbereidend materiaal daarvan), berusten bij MUTANDISS. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

 

MUTANDISS verleent de klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het materiaal op voorwaarde dat de klant de overeengekomen vergoedingen voor de prestaties van MUTANDISS tijdig en volledig betaalt.

 

Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant niet toegestaan het materiaal en de dragers waarop de informatie is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te kopiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

 

11.         Vertrouwelijkheid informatie – Privacy

 

Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de andere partij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

 

Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

MUTANDISS zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de klant. Evenzo zal de klant, zonder voorafgaande toestemming van MUTANDISS, aan derden geen mededelingen doen of documenten bezorgen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies, adviezen, rapporten, documentatie  e.d. van en door MUTANDISS.

 

De klant gaat ermee akkoord dat hij wordt opgenomen in het klantenportfolio van MUTANDISS met het oog op eventuele commerciële communicatie. 

 

De door de klant verstrekte gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door MUTANDISS aangeboden opleidingen en diensten (direct marketing doeleinden). De coördinaten van de klant zullen door MUTANDISS niet worden overgemaakt aan derden. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van MUTANDISS wenst te ontvangen of indien de klant het gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor informatie-/promotiecampagnes en andere direct marketing doeleinden door MUTANDISS wenst te stoppen, dient de klant MUTANDISS hiervan op de hoogte te brengen.

 

 

12.         Kennisgevingen

 

Onverminderd eventueel andere expliciet tussen partijen overeengekomen bepalingen, zal ieder bericht (factuur of ander document) dat een partij naar de andere stuurt, geldig worden ter kennis gebracht als het wordt verzonden naar:

 

 • voor MUTANDISS: de coördinaten opgenomen in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden en vermeld op de website en het briefpapier van MUTANDISS;
 • voor de klant: de coördinaten zoals voor de eerste maal schriftelijk meegedeeld aan MUTANDISS.

 

Partijen engageren zich ertoe elke wijziging onmiddellijk en schriftelijk aan de andere partij te melden.

 

Kennisgeving gebeurt:

 

 • van hand tot hand tegen ontvangstbevestiging;
 • per aangetekende brief, gewone verzending of per koerier;  
 • per fax;
 • per e-mail. 

 

De klant aanvaardt dat de correspondentie met MUTANDISS voornamelijk via e-mail verloopt.

 

 

13.          Nietigheden – Verval van recht

 

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene Voorwaarden en meer algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen partijen regelen, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

 

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door MUTANDISS houdt geenszins een afstand van recht in.

 

 

14.         Toepasselijk recht en bevoegde instanties

 

Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen MUTANDISS en de klant worden beheerst door het Belgische recht.

 

Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen MUTANDISS en de klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 

 

                                                                                                                                                                                     Vilvoorde,

                                                                                                                                                                                        mei 2016